Skip to main content

Žiadosť o prijatie do MŠ

POKYNY K ZÁPISU DO MATERSKEJ ŠKOLY na školský rok 2024/2025

 

Hlavný termín zápisu : 2.5.2024  -  17.5.2024
Náhradný termín zápisu: 20.5.2024  -  31.5.2024

 

Žiadosti o prijatie sú prijímané aj priebežne počas školského roka.

Žiadosť o prijatie tu  

Žiadosť môže zákonný zástupca podať:

 • osobne – v materskej škole
 • nascanovanú e-mailom  na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 • poštou na adresu: MŠ Ľ.Fullu 2705/8, Topoľčany, 955 03
 • prostredníctvom elektronického podania do elektronickej schránky

Čo treba k zápisu:

 • žiadosť – tlačivo nájdete na web.stránke MŠ, je k dispozícii priamo v MŠ – na hlavnej nástenke pri riaditeľni
 • k žiadosti sa prikladá potvrdenie od pediatra o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa aj s údajom o očkovaní
 • vyjadrenie zákonného zástupcu o preberaní a podpisovaní dokumentov

(príloha č.1, príloha č.2)

 • rodný list dieťaťa (fotokópia)

Počet podaných žiadostí:

 • ak zákonný zástupca podá žiadosti aj do druhých MŠ v meste prosíme Vás, aby ste to uviedli pri zápise
 • ak bude dieťa na základe žiadosti prijaté do niektorej inej MŠ, prosíme zákonných zástupcov, aby o tom upovedomili riaditeľku MŠ

Podpisy oboch zákonných zástupcov:

Podľa § 144a školského zákona č.245/2008 sa na podaniach, týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, teda aj na žiadosti vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa.

Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa sa nevyžaduje, ak:

 • jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, ak jeden z rodičov bol pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností  vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, alebo ak spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená
 • jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, nie je explicitne určený)
 • vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje nie je explicitne určený, túto skutočnosť je možné preukázať  písomným vyhlásením podľa prílohy č.1)

 

Zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že žiadosť podpisuje iba jeden zákonný zástupca a rozhodnutie sa doručí iba jednému zákonnému zástupcovi, ak písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti doručia riaditeľke MŠ (príloha č.2)

Prosíme vás, aby ste vyplnenú prílohu č.1 alebo č.2 podávali spolu so žiadosťou o prijatie.

 

Čo by malo dieťa pred nástupom do MŠ zvládnuť:

 • na kratší čas sa vedieť zaobísť  bez blízkej osoby
 • vedieť komunikovať
 • musí mať základy samoobslužných návykov, ako sú obliekanie, obúvanie, stolovanie, hygienické návyky

Rozhodnutia – prijatie/neprijatie:

 • písomné rozhodnutia o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v MŠ budú vydávané do konca júna príslušného roka

 

PRIJÍMANIE DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

 • V materskej škole sa prijíma dieťa spravidla od troch rokov jeho veku.
 • Prednostne sa na predprimárne vzdelávanie prijíma dieťa:
 • ktoré dovŕšilo piaty rok veku na povinné predprimárne vzdelávanie
 • ktoré má právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie, podľa predpisov účinných od 1. septembra 2023 má na školský rok 2024/2025 len dieťa, ktoré dovŕši štyri roky veku do 31. augusta 2024
 • deti, ktoré už navštevujú MŠ pokračujú  pred dovŕšením 5 roku veku, od ktorého je predprimárne vzdelávanie povinné, pokračujú v povinnom predprimárnom vzdelávaní v MŠ
 • ak ide o dieťa so špeciálnymi vzdelávacími potrebami, k žiadosti o prijatie sa prikladá aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast
 • dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku možno prijať na predprimárne vzdelávanie, ak sú v MŠ vytvorené vhodné kapacitné, personálne, materiálne a iné podmienky