Skip to main content

O nás

Vitajte na webovej stránke MŠ,Ľ.Fullu v Topoľčanoch. Naša MŠ sa nachádza v tichej časti sídliska Juh, v blízkosti cirkevnej ZŠ sv.Don Bosca. V súčasnosti sme 4 triednou MŠ s právnou subjektivitou. Budova je priestranná, vzdušná a dobre vybavená. Jednotlivé triedy svojím premysleným usporiadaním umožňujú dostatok súkromia i priestoru na hru, tvorivé činnosti, experimentovanie i zábavu. Deti využívajú priestrannú telocvičňu na cvičenie a hry. Výtvarný krúžok využíva priestory výtvarnej učebne. Ostatné krúžky využívajú možnosti počítačovej učebne a učebne Lego – dacta.

Poskytujeme celodennú výchovu a vzdelávanie pre deti od 2,5 do 6 rokov a deťom s odkladom povinnej školskej dochádzky. Prioritou našej MŠ je vytvoriť stimulujúce prostredie pre individuálny vývin osobnosti každého dieťaťa, pre zmysluplné využitie času detí v MŠ, pre kvalitnú spoluprácu s rodinou a blízkym okolím MŠ. K plneniu náročných úloh a cieľov je potrebná vzájomná dôvera, vysoká odbornosť a profesionálny prístup pedagógov.

 • MŠ je držiteľkou Certifikátu školy podporujúcej zdravie
 • Za odborné profesijné pôsobenie na deti zodpovedá 8 kvalifikovaných pedagogických pracovníkov
 • Využívame prvky projektu „Adamko – hravo zdravo“
 • Ponúkame estetické tvorivé prostredie, v ktorom sa rozvíjajú zručnosti detí
 • Zabezpečujeme nezávadnosť prostredia a maximálnu hygienu v prevádzkovom procese (HACCP program)
 • Sme zapojený do projektu Goodyear – je zameraný na zvýšenie bezpečnosti detí v rámci cestnej premávky
 • Využívame prvky projektu Evička nám ochorela – vedieme deti k starostlivosti o vlastné zdravie
 • Zapojili sme sa do projektu ADAMKO hravo – zdravo - , ktorý pomáha vnímať vzájomné súvislosti z bežného života
 • Využívame prvky projektu Chceme dýchať čistý vzduch – vytváranie postoja k vlastnému zdraviu, k telu, k návykovým látkam
 • Zdravý úsmev – projekt, ktorý vedie k prevencii starostlivosti o vlastný chrup
 • vďaka spolupráci so ŠPORTOVOU AKADÉMIOU MATEJA TÓTHA podporujeme nielen zdravý fyzický vývoj detí, ale zároveň celkový osobnostný rozvoj našich najmenších

Pri výchovno – vzdelávacom procese pracujeme podľa vlastného školského vzdelávacieho programu – Náš kamarát zelenáčik – zameraného na využívanie prvkov s environmentálnou problematikou. Ciele a úlohy škvp sú realizované v súlade so štátnym vzdelávacím programom ISCED 0.